Friskrivningsklausul (Disclaimer)

Den här webbplatsen är tillgänglig över hela världen, men informationen på webbplatsen avser Saxo Bank A/S och är inte specifik för något annat land. Kunderna har en relation med Saxo Bank A/S och alla avtal ingås med Saxo Bank A/S och styrs därmed av dansk lag.

All publicering av fakta, bedömningar, analyser, prognoser, åsikter och annan information (tillsammans "informationen") av

 • Saxo Bank A/S
 • en ägare, ett dotterföretag, en närstående eller en filial till Saxo Bank A/S och
 • en direktör, tjänsteman, anställd eller representant för företaget

(tillsammans "Saxo Bank-koncernen").

har endast ett endast ett informations- och/eller marknadsföringssyfte, oavsett om informationen publiceras på Saxo Bank-koncernens webbplatser, tredje parts webbplatser, i marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev, enskilda e-postmeddelanden och brev, presenteras under föreläsningar, privata samtal eller i annan form av skriftlig eller muntlig kommunikation (tillsammans "publikationer").

Såvida inte annat anges ska inte publikationer från Saxo Bank-koncernen tolkas som ett erbjudande om (eller en uppmaning) att

 • köpa eller sälja någon valuta, produkt eller finansiellt instrument,
 • göra en investering eller
 • använda någon viss handelsstrategi
  (tillsammans "erbjudanden").

Även om någonting skulle anföras till det motsatta (eller sägs uttryckligen) ska ingen publikation från Saxo Bank-koncernen tolkas som ett erbjudande i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Saxo Bank-koncernen kommer inte att ta tolkningar av erbjudanden i beaktande.

Inga utfästelser, inga garantier

Saxo Bank-koncernen strävar efter att inhämta information från pålitliga källor, men alla publikationer tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) och Saxo Bank-koncernen frånsäger sig allt ansvar för publikationer som inte är kompletta, korrekta, lämpliga eller relevanta för mottagaren. I synnerhet frånsäger sig Saxo Bank-koncernen allt ansvar gentemot prenumeranter, kunder, partner, leverantörer, motparter och andra mottagare

 • för marknadsnoteringars riktighet,
 • för eventuella fördröjningar, oriktighet, fel, avbrott eller utelämnanden när det gäller marknadsnoteringar och
 • om marknadsnoteringarna skulle upphöra.

Saxo Bank-koncernens publikationer uppdateras inte efter publiceringen och kan på grund av ändrade omständigheter bli felaktiga och eventuellt vilseledande efter en tid, som kan variera från sekunder och minuter till dagar, veckor och månader beroende på informationen i fråga. Saxo Bank-koncernen lämnar inga garantier mot, och har inget ansvar gentemot någon mottagare för, att en publikation blir inaktuell.

Om en publikation blir inaktuell ska Saxo Bank-koncernen inte ha någon skyldighet att

 • uppdatera publikationen,
 • informera mottagarna av en publikation eller
 • vidta någon annan åtgärd.

En publikation kan innehålla författarens personliga åsikter och kanske inte speglar Saxo Bank-koncernens åsikter. Saxo Bank-koncernen förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återkalla eller ändra en publikation, eller information som lämnats, när som helst och utan avisering (före eller efter).

Inga rekommendationer

Saxo Bank-koncernen tar inte i någon av sina publikationer hänsyn till någon särskild mottagares investeringssyften, särskilda investeringsmål, finansiella situation och specifika behov och krav. Därför har alla Saxo Bank-koncernens publikationer, såvida inte annat anges, endast ett informations- och/eller marknadsföringssyfte och ska inte tolkas som

 • rådgivning i affärs-, finansiella, investerings-, hedging-, juridiska, regelverks-, skatte- eller redovisningsfrågor,
 • en rekommendation eller handelsidé eller
 • någon slags uppmuntran att agera, investera eller avyttra på något visst sätt

(tillsammans "rekommendationer").

Saxo Bank-koncernen ansvarar inte för några förluster som uppkommer till följd av en investering som baseras på något som uppfattas som en rekommendation.

Även om någonting skulle anföras till det motsatta (eller sägs uttryckligen) ska ingen publikation (däribland eventuella rekommendationer) tolkas som en utfästelse eller garanti (varken uttrycklig eller underförstådd) om att mottagaren kommer att vinna på handel i enlighet med en handelsstrategi som presenteras i en publikation eller att mottagaren inte kommer att lida förluster till följd av handel i enlighet med en handelsstrategi som presenteras i en publikation.

Saxo Bank-koncernen är endast ansvarig (i enlighet med punkten "Ansvarsbegränsning" nedan) om en eventuell rekommendation inte håller god professionell standard.

Riskvarning

Handel i de produkter och tjänster som Saxo Bank-koncernen erbjuder kan, även om alla rekommendationer följs, resultera i förlust lika väl som vinst. I synnerhet gäller detta vid handel i hävstångsprodukter, t.ex. men inte begränsat till valutahandel, derivat och råvaror, som kan vara ytterst spekulativ, och förlust och vinst kan fluktuera våldsamt och snabbt.

Spekulationshandel är inte lämpligt för alla investerare.

Eventuella omnämnanden i en publikation om riskerna i samband med en viss produkt eller tjänst kan och ska inte tolkas som en fullständig redovisning eller heltäckande beskrivning av alla risker i samband med en sådan produkt eller tjänst, och Saxo Bank-koncernen uppmanar starkt alla mottagare som överväger handel i dess produkter och tjänster att ta råd av lämpliga finansiella rådgivare innan några beslut om investeringar eller transaktioner fattas.

Lokala regelverksbegränsningar

Saxo Bank-koncernens publikationer är tillgängliga över hela världen. Informationen i dessa publikationer är dock endast avsedd att användas av mottagare i länder där sådan användning inte utgör ett brott mot gällande lagar och regler. Ingen av de produkter och tjänster som omnämns i publikationerna från Saxo Bank-koncernen är tillgängliga för mottagare i länder där tillhandahållande av sådana produkter och tjänster skulle utgöra ett brott mot gällande lagar eller regler.

Mottagare som använder eller begär en produkt eller tjänst från Saxo Bank-koncernen måste själv se till att efterleva alla gällande lagar och regler.

Användning av webbplatsen

Eventuell användning av Saxo Bank-koncernens webbplatser omfattas av Saxo Bank-koncernens användningsvillkor, som kan komma att ändras från tid till annan och som finns på www.saxobank.com/terms-of-use, samt upphovsrättsbestämmelserna, som kan komma att ändras från tid till annan och som finns på www.saxobank.com/copyright, och som ska anses vara en integrerad del av denna friskrivningsklausul.

Saxo Bank-koncernen ska inte vara ansvarig för någon skada som uppkommer till följd av någon persons eller enhets åtkomst, eller oförmåga att få åtkomst, till någon av Saxo Bank-koncernens webbplatser. Denna begränsning inkluderar, men är inte begränsad till, skada på datorutrustning eller datorsystem som orsakas av virus, sabotageprogram och andra skadliga datorkoder.

Besök på en webbplats som tillhör Saxo Bank-koncernen utgör inte en kundrelation och Saxo Bank-koncernen har ingen skyldighet eller något ansvar gentemot någon person eller enhet som en följd av att en person eller enhet besökt en webbplats tillhörande Saxo Bank-koncernen.

Översättningsavvikelser

För att underlätta för mottagaren tillhandahåller Saxo Bank-koncernen sina publikationer på många olika språk. I händelse av avvikelser mellan den ursprungliga engelska texten och en översättning ska den engelska texten ha företräde.

Alla mottagare rekommenderas noggrant undersöka den ursprungliga engelska texten innan några åtgärder vidtas på grundval av översättningen. Om du inte förstår den ursprungliga engelska texten uppmanas du kontakta Saxo Bank-koncernen via e-post på ServiceCenter@saxoworld.com eller via telefon på +45 39 77 40 00.

Saxo Bank-koncernen ska inte vara bunden av, eller ansvarig gentemot någon mottagare för, en ofullständig eller felaktig översättning av en ursprungligen engelsk text till ett annat språk.

Kundrelation

När en sökande ansöker om ett konto hos någon enhet inom Saxo Bank-koncernen gäller ett antal relevanta affärsvillkor. Alla sökande och kunder ska anses ha läst och förstått affärsvillkoren och de policyer som gäller för dem och deras relation med den relevanta enheten inom Saxo Bank-koncernen.

Det utgör inte en kundrelation att besöka en webbplats eller erhålla en publikation från Saxo Bank-koncernen, och Saxo Bank-koncernen har ingen skyldighet eller något ansvar gentemot någon person eller enhet till följd av detta.

Tredjepartstjänster

Personer eller enheter som inte tillhör Saxo Bank-koncernen kan annonsera på Saxo Bank-koncernens webbplatser via länkar, bannerannonser eller på annat sätt. Saxo Bank-koncernen har inget ansvar för tredje parts erbjudanden, information eller handlingar. Om en användare av Saxo Bank-koncernens webbplatser beslutar sig för att agera på sådana annonser sker det på egen risk.

Ansvarsbegränsning

Om Saxo Bank-koncernen någon gång och av något skäl skulle bli ansvarig för en persons och/eller enhets förlust, däribland men utan begränsning om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul är, eller någon gång i någon utsträckning eller under några omständigheter blir ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar av något skäl, ska Saxo Bank-koncernens ansvar begränsas till personens och/eller enhetens dokumenterade direkta förluster, vilket för att undvika oklarheter och utan begränsning inte ska innefatta skadestånd för eventuella tillfälliga och följdförluster, skadestånd för förlorade möjligheter, skadestånd för förlorad vinst, schablonmässigt skadestånd, nominellt skadestånd, punitivt skadestånd, ersättning eller förverkan, skadestånd för kostnader, inklusive juridiska kostnader, och skadestånd för andra indirekta förluster.

Intressekonflikt

För att förhindra intressekonflikter har Saxo Bank-koncernen upprättat lämpliga affärsrutiner, däribland rutiner för forskning och analys för att säkerställa en objektiv analysrapport. Saxo Bank-koncernens analysrapporter avslöjas aldrig för eller diskuteras med någon som analyseras, t.ex. emittenter av värdepapper eller andra.

Saxo Bank-koncernen kan inneha, ta, överföra eller överlåta positioner i värdepapper, valuta eller andra finansiella instrument som berörs i en analysrapport.

Saxo Bank-koncernen kan agera som market maker för alla produkter och tjänster som inte handlas på en börs (dvs. OTC-produkter, t.ex. valuta och CFD:er) och kan därför vara motpart i all handel som genomförs av kunder i alla dessa produkter.

Saxo Bank-koncernen har inga aktiviteter inom företagsfinansiering. Följaktligen erhåller ingen av Saxo Bank-koncernens direktörer, tjänstemän, anställda eller representanter, i synnerhet personer som ansvarar för analysrapporter, ersättning i samband med publiceringen av en analys.

Sekretess och användning av personuppgifter

Vid öppning av ett demo- eller live-konto i en av enheterna inom Saxo Bank-koncernen kommer den enheten för administrativa, kommersiella och/eller juridiska syften kräva och lagra information om användaren, däribland men inte begränsat till namn och adress. Dessutom kan Saxo Bank-koncernen begära viss finansiell information för kreditbedömningssyften, samt användarens e-postadress för att kunna skicka inloggningsinformation. Användarens e-postadress kommer inte att lämnas till någon tredje part, men kan komma att användas av en enhet i Saxo Bank-koncernen för marknadsföring av deras produkter och tjänster. Användare som inte vill ta emot sådant marknadsföringsmaterial kan meddela detta via e-post till MTSupport@SaxoBank.com.

Saxo Bank-koncernen måste enligt lag behandla personuppgifter som konfidentiella och får inte lämna vidare eller använda personuppgifter utan giltiga och lagliga skäl.

Alla personuppgifter omfattas av detta skydd och lämnas endast till tredje part, t.ex. administrativa eller rättsliga myndigheter, om Saxo Bank-koncernen är tvungen att göra det enligt gällande lag, eller om den registrerade personen gett sitt skriftliga medgivande till att så sker. Den registrerade kan återkalla sitt medgivande eller ändra omfattningen när som helst

Utan inverkan på ovanstående kan Saxo Bank-koncernen lämna ut följande information:

 • Allmän kundinformation, t.ex. namn, adress och personnummer, till företag som utför administrativa uppgifter för Saxo Bank-koncernen.
 • Allmän kundinformation om företagskunder till finansinstitut, med förbehåll för professionell sekretess, för marknadsföringssyften och rådgivningstjänster.

I enlighet med bestämmelserna i den danska lagen om behandling av personuppgifter har alla kunder i Saxo Bank-koncernen rätt till information om de uppgifter som Saxo Bank-koncernen har om personen/enheten i fråga. Saxo Bank-koncernen kan debitera en avgift för att lämna ut informationen skriftligen till den registrerade i enlighet med de avgifter som fastställts av det danska finansdepartementet.

Om de uppgifter som Saxo Bank-koncernen har om en registrerad visar sig vara felaktiga eller inaktuella kommer Saxo Bank-koncernen att korrigera dessa uppgifter omedelbart på begäran av den registrerade. Den registrerade kan också välja att ändra sina uppgifter på eget initiativ genom att kontakta Saxo Bank-koncernen direkt. Har du frågor och funderingar kan du kontakta Saxo Bank-koncernen direkt via e-post till CustomerRelations@Saxobank.com eller via telefon till +45 39 77 40 00

Tillsyn

Saxo Bank-koncernen står under tillsyn av den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsynet) och omfattas av den danska kungörelsen om god affärssed för finansiella företag (Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder).

Tvister

Eventuella tvister i samband med eller till följd av denna friskrivningsklausul, däribland tvister rörande laglighet, giltighet, bindande verkan (däribland antagande) och genomdrivbarhet, ska avgöras i tingsrätten (byretten) i Lyngby i Köpenhamn i Danmark enligt dansk lag. Dock förbehåller sig Saxo Bank-koncernen rätten att inleda rättsprocesser varhelst man bedömer lämpligt, i synnerhet men inte uteslutande på platser där den svarande äger tillgångar.