Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID)

Direktivet om marknader för finansiella instrument

MiFID, direktivet om marknader för finansiella instrument, är ett EU-direktiv som varit i kraft sedan den 1 november 2007. MiFID anger ett antal olika krav för hela finanssektorn i EU, och syftet är att få till stånd en enda europeisk marknad för finansiella instrument. Det främsta målet är att främja en effektiv, transparent och integrerad infrastruktur för finansiell handel, som även säkerställer en hög grad av investerarskydd. Direktivet innefattar åtgärder som förändrat och förbättrat investeringsföretagens organisation och funktion samt underlättat handel över gränserna, men har även skapat strategiska möjligheter.

Eftersom Saxo Bank är en bank och ett investmentbolag som regleras av EU omfattas företaget av MiFID-direktivet och har därför implementerat alla nödvändiga juridiska krav, protokoll och policyer för att säkerställa fullständig efterlevnad av direktivet. Saxo Bank stödjer aktivt sina partners implementering av MiFID-direktivet genom att erbjuda tjänster som underlättar för dem att uppfylla de lokala MiFID-kraven och därigenom sänka sina kostnader.

Den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet övervakar den danska bankbranschens efterlevnad av MiFID.

Områden av MiFID-lagstiftningen som berör Saxo Bank A/S kunder och partner

  • Ett enda pass och nya finansiella instrument omfattas
  • Klassificering av kunder – lämplighets- och passandebedömning
  • Transparens efter handel
  • Bästa orderutförande
  • Transaktionsrapporter
  • Intressekonflikter

Ett enda pass och nya finansiella instrument omfattas

Eftersom Saxo Bank är en fullt licensierad bank och ett investmentbolag som omfattas av MiFID-direktivet använder banken MiFID-passet för ett erbjuda tjänster till kunder i andra EES-länder.

Klassificering av kunder – lämplighets- och passandebedömning

MiFID-direktivet kräver att företagen klassificerar sina kunder enligt tre huvudkategorier: jämbördiga motparter, professionella kunder och icke professionella kunder (de senaste åtnjuter störst skydd), och gör en bedömning av hur pass lämpliga och passande de erbjudna produkterna är för dem.

Saxo Bank informerar alla sina kunder om deras klassificering och informationen finns även tillgänglig på plattformen.

Transparens efter handel

I enlighet med MiFID-direktivet säkerställer Saxo Bank att alla transaktioner är transparenta. För att investerare eller marknadsaktörer ska kunna bedöma villkoren för en eventuell aktietransaktion när som helst, och efteråt kunna verifiera de villkor under vilka dessa transaktioner utfördes, publicerar Saxo Bank information om slutförda aktietransaktioner och upplyser om aktuella möjligheter att handla i aktier. Det vill säga att all typ av handel i finansiella instrument, oavsett om det sker på reglerade marknader, MTF eller OTC, omfattas av skyldigheterna rörande transparens efter handel.

Bästa orderutförande

MiFID kräver att alla investeringsföretag vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa det bästa totalresultatet vid utförandet av en order för en kund. Bästa möjliga resultat begränsas inte till själva kursen, utan innefattar många olika faktorer som t.ex. hastighet, sannolikhet för utförandet och sannolikheten för betalning.

Saxo Banks policy för bästa orderutförande skapar transparens för Saxo Banks kunder och är ett sätt att säkerställa bästa orderutförande tack vare: (i) den senaste tekniken för dirigering, övervakning och utförande av order, (ii) noggrant övervägande av de olika elementen i orderutförandet samt (iii) regelbunden och noggrann undersökning av den totala utförandekvaliteten. Policyn hittar du här.

Transaktionsrapporter

Saxo Bank måste rapportera alla transaktioner till den danska tillsynsmyndigheten.

Intressekonflikter

I enlighet med MiFID identifierar och beskriver Saxo Bank-koncernens policy för intressekonflikter ett antal omständigheter som kan utgöra eller ge upphov till en intressekonflikt och som skulle kunna innebära en väsentlig risk att skada en eller flera kunders intresse. Policyn hittar du här.

Om du har några frågor rörande MiFID och hur det påverkar din handel kan du kontakta din Account Manager.