Riskvarning

Handel i de produkter och tjänster som Saxo Bank-koncernen erbjuder kan, även om alla rekommendationer följs, resultera i förlust lika väl som vinst. I synnerhet gäller detta vid handel i hävstångsprodukter, t.ex. men inte begränsat till valutahandel, derivat och råvaror, som kan vara ytterst spekulativ, och förlust och vinst kan fluktuera våldsamt och snabbt.

Spekulationshandel är inte lämpligt för alla investerare

Eventuella omnämnanden i en publikation om riskerna i samband med en viss produkt eller tjänst kan och ska inte tolkas som en fullständig redovisning eller heltäckande beskrivning av alla risker i samband med en sådan produkt eller tjänst, och Saxo Bank-koncernen uppmanar starkt alla mottagare som överväger handel i dess produkter och tjänster att ta råd av lämpliga finansiella rådgivare innan några beslut om investeringar eller transaktioner fattas.

Inga rekommendationer

Saxo Bank-koncernen tar inte i någon av sina publikationer hänsyn till någon särskild mottagares investeringssyften, särskilda investeringsmål, finansiella situation och specifika behov och krav. Därför har alla Saxo Bank-koncernens publikationer, såvida inte annat anges, endast ett informations- och/eller marknadsföringssyfte och ska inte tolkas som

  • rådgivning i affärs-, finansiella, investerings-, hedging-, juridiska, regelverks-, skatte- eller redovisningsfrågor,
  • en rekommendation eller handelsidé eller
  • någon slags uppmuntran att agera, investera eller avyttra på något visst sätt

(tillsammans "rekommendationer").

Saxo Bank-koncernen ansvarar inte för några förluster som uppkommer till följd av en investering som baseras på något som uppfattas som en rekommendation.

Inga utfästelser, inga garantier

Saxo Bank-koncernen strävar efter att inhämta information från pålitliga källor, men alla publikationer tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) och Saxo Bank-koncernen frånsäger sig allt ansvar för publikationer som inte är kompletta, korrekta, lämpliga eller relevanta för mottagaren. I synnerhet frånsäger sig Saxo Bank-koncernen allt ansvar gentemot prenumeranter, kunder, partner, leverantörer, motparter och andra mottagare

  • för marknadsnoteringars riktighet,
  • för eventuella fördröjningar, oriktigheter, fel, avbrott eller utelämnanden när det gäller marknadsnoteringar och
  • om marknadsnoteringarna skulle upphöra.

Saxo Bank-koncernens publikationer uppdateras inte efter publiceringen och kan på grund av ändrade omständigheter bli felaktiga och eventuellt vilseledande efter en tid, som kan variera från sekunder och minuter till dagar, veckor och månader beroende på informationen i fråga. Saxo Bank-koncernen lämnar inga garantier mot, och har inget ansvar gentemot någon mottagare för, att en publikation blir inaktuell.

Om en publikation blir inaktuell ska Saxo Bank-koncernen inte ha någon skyldighet att

  • uppdatera publikationen,
  • informera mottagarna av en publikation eller
  • vidta någon annan åtgärd.

En publikation kan innehålla författarens personliga åsikter och kanske inte speglar Saxo Bank-koncernens åsikter. Saxo Bank-koncernen förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återkalla eller ändra en publikation, eller information som lämnats, när som helst och utan avisering (före eller efter).

Risker med webbhandel

Det finns risker som förknippas med användning av webbaserade handelssystem, däribland men inte begränsat till maskinvaru-, programvaru- och Internetanslutningsfel. Eftersom Saxo Bank inte kontrollerar signalkraften, mottagningen eller dirigeringen via Internet, konfigurationen av din utrustning eller anslutningens pålitlighet kan vi inte ta ansvar för några fel, störningar eller fördröjningar i kommunikationen vid webbhandel. Saxo Bank har backup-system och beredskapsplaner för att minska risken för systemfel, och det går alltid att handla via telefon.

Användning av webbplatsen

Eventuell användning av Saxo Bank-koncernens webbplatser omfattas av Saxo Bank-koncernens användningsvillkor, som kan komma att ändras från tid till annan, samt upphovsrättsbestämmelserna, som kan komma att ändras från tid till annan, och som ska anses vara en integrerad del av denna friskrivningsklausul.

Saxo Bank-koncernen ska inte vara ansvarig för någon skada som uppkommer till följd av någon persons eller enhets åtkomst, eller oförmåga att få åtkomst, till någon av Saxo Bank-koncernens webbplatser. Denna begränsning inkluderar, men är inte begränsad till, skada på datorutrustning eller datorsystem som orsakas av virus, sabotageprogram och andra skadliga datorkoder.

Besök på en webbplats som tillhör Saxo Bank-koncernen utgör inte en kundrelation och Saxo Bank-koncernen har ingen skyldighet eller något ansvar gentemot någon person eller enhet som en följd av att en person eller enhet besökt en webbplats tillhörande Saxo Bank-koncernen.