Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor ("avtalet") gäller för: (i)webbsidor, (ii) tjänster, (iii) innehåll, (iv) databaser och (v) information (tillsammans "tjänsterna"), i kombination med de avtal och program som tillhandahålls av Saxo Bank A/S ("Saxo Bank") och till vilka du kan ha åtkomst via Saxo Banks webbplats eller fysiskt, om du så begärt. Innehållet och informationen i dessa tjänster tillhandahålls av Saxo Bank och dess tredjepartsleverantörer (tillsammans "informationsleverantörerna"). Tjänsterna görs tillgängliga av Saxo Bank i enlighet med ovanstående allmänna villkor.

Avtal

Genom att använda tjänsterna godkänner du att du är bunden av avtalets villkor. Om du inte ger ditt medgivande kan Saxo Bank inte bevilja dig åtkomst till tjänsterna och du bör därför omedelbart upphöra att använda tjänsterna. Du godkänner att Saxo Bank när som helst kan ändra detta avtal, efter eget gottfinnande och utan föregående avisering till dig. Sådana ändringar kommer att publiceras på webben och träder i kraft vid publiceringen. Du bör gå igenom avtalet med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om de villkor som gäller. Fortsätter du att använda tjänsterna betyder det att du har accepterat avtalet och fortsätter du att använda tjänsterna efter det att avtalet har ändrats innebär det att du accepterar avtalet med ändringar. Om du inte accepterar ändringarna måste du meddela Saxo Bank skriftligen eller via telefon och därefter upphöra att använda tjänsterna.

Användning av tjänsterna

Tjänsterna är avsedda för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Genom att använda de ovan nämnda tjänsterna och den programvara som tillhandahålls av Saxo Bank förstår du och godkänner följande:

  1. Det är förbjudet att använda, lagra, återge, visa, ändra, sälja, publicera, sända och distribuera, eller kommersiellt utnyttja tjänsterna utan föregående skriftligt medgivande från Saxo Bank och/eller en tredjepartsleverantör av information.
  2. Saxo Bank och/eller en tredjepartsleverantör av information förbehåller sig alla rättigheter till sin egen information (däribland, men inte begränsat till, alla immateriella rättigheter, så som patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätt, topografirättigheter, industridesign, know-how, affärshemligheter, handelsnamn, logotyper, designer, symboler, emblem, tecken, slogans, ritningar, planer och annat identifierande material, i alla former och oavsett om de registrerade eller inte, och om de går att registrera eller inte, och alla andra rättigheter som förknippas med immateriella rättigheter i enlighet med gällande lag) i eller i samband med tjänsterna.
  3. Du får inte använda informationen för olagliga eller otillåtna syften.
  4. Användningen och tolkningen av tjänsterna kräver kunskaper och omdöme, och du måste alltid göra din egen bedömning när du använder tjänsterna.
  5. Du är ansvarig för alla uttalanden och handlingar eller uteblivna handlingar när ditt id (eller "användarnamn") och lösenord används. Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord från otillåten användning och att inte avslöja dem för någon. Om du får veta eller misstänker att din information som lagras på Saxo Banks webbplats har avslöjats, t.ex. genom stöld eller otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord eller annan information, måste du genast meddela Saxo Bank.
  6. Tjänsterna och programvaran har skapats endast för informationssyften utan tanke på någon särskild användares investeringsmål, finansiella situation eller medel, och Saxo Bank uppmanar inte till några handlingar baserat på dem. Materialet ska inte tolkas som en rekommendation, eller ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en uppmaning att köpa eller sälja ett värdepapper, en finansiell produkt eller ett instrument, eller ta del av en viss handelsstrategi i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller handelsstrategi skulle vara olaglig. Vissa transaktioner, däribland sådana som innefattar komplexa finansiella instrument, ger upphov till väsentliga risker och är inte lämpliga för alla investerare.
  7. Det faktum att Saxo Bank har gjort tjänsterna tillgängliga för dig utgör varken en rekommendation att genomföra en viss transaktion eller en utfästelse om att en produkt som beskrivs på webbplatsen är lämplig eller passande för dig. Många av de produkter som beskrivs i tjänsterna innefattar väsentliga risker och du bör inte genomföra några transaktioner om du inte till fullo förstått alla sådana risker och självständigt beslutat att sådana transaktioner är lämpliga för dig. Eventuella diskussioner i detta dokument om risk rörande någon produkt är inte att betrakta som en heltäckande redovisning av alla risker eller en fullständig diskussion om riskerna som nämns. Inget material i detta dokument ska tolkas som rådgivning i affärs-, finansiella, investerings-, hedging-, handels-, juridiska, regelverks-, skatte- eller redovisningsfrågor.

Upphörande

Saxo Bank kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra eller upphöra med någon del av eller alla tjänsterna under punkterna (i) till (v) enligt detta avtal, utan att ange någon orsak eller föregående avisering.

Garantifriskrivning

Saxo Bank och informationsleverantörerna frånsäger sig uttryckligen all slags garanti, uttrycklig eller underförstådd, däribland och utan begränsning garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

Även om de tjänster som tillhandahålls kommer från källor som bedöms pålitliga tillhandahålls tjänsterna i befintligt skick, och Saxo Bank och/eller tredjepartsleverantörer av information tillhandahåller tjänsterna utan ansvar för att de är ska vara korrekta och felfria. Genom att använda tjänsterna accepterar du att fel och/eller utelämnanden i sådan information inte utgör en grund för något anspråk, krav eller rättsgrund mot Saxo Bank eller annan informationsleverantör.

Begränsat ansvar

Varken Saxo Bank eller någon av dess tredjepartsleverantörer av information ska ansvara för någon direkt, indirekt, tillfällig, särskild eller följdskada till följd av eller i samband med detta avtal eller till följd av användning eller oförmåga att använda tjänsterna, däribland men inte begränsat till skadestånd för förlorad vinst, användning, data eller andra immateriella skador, även om möjligheten till sådant skadestånd antytts.

Diverse

Genom att acceptera användningsvillkoren för tjänsterna och programvaran förstår du och godkänner att Saxo Bank, av säkerhetsskäl, förbehåller sig rätten att spela in alla telefonsamtal, webbkonversationer, däribland chattar, och alla möten mellan dig och Saxo Bank.

Du accepterar vidare att Saxo Bank förbehåller sig rätten att övervaka din användning av tjänsterna på webbplatsen och att den information som blir resultatet kan användas av Saxo Bank för interna affärssyften.

Eventuella anspråk till följd av det här avtalet styrs av och ska tolkas i enlighet med dansk lag och ska lyda under dansk domstols jurisdiktion.