Företagshändelser på CFD:er

Nyemissioner

Nya CFD-positioner på originalinstrumentet beviljas och bokförs i enlighet med kvoten och kursen på den underliggande nyemissionen på ikraftträdandedagen (ex-datum), med valutadagen som betalningsdag. Inget val krävs.

Händelser i börsnoterade företag i Australien
För vissa händelser, däribland men inte begränsat till utdelning av icke-överlåtbara rättigheter, teckningserbjudanden, rättighetserbjudanden, snabberbjudanden, privaterbjudanden, har börsnoterade företag i Australien rätt att minska rättigheterna till noll under vissa omständigheter och Saxo Bank kommer därför bara att bokföra rättigheter på kunder på betalningsdagen.
 
Observera att det sedan mars 2009 är ACSA:s (Australian Custodial Services Association) policy att inte erbjuda SPP-händelser (Share Purchase Plan) till underliggande kunder som är verkliga ägare och därför kan Saxo Bank inte delta i sådana händelser.

Kontantutdelning

Kontantjusteringar bokförs på ex-datum och speglar marknadskursrörelserna på ex-datum, men det verkliga värdet av betalningen regleras på betalningsdagen.

Aktieutdelning

CFD:er allokeras på ex-datum för värde på betalningsdagen. Kunder med korta positioner debiteras och kunder med långa positioner krediteras.

Utdelning på indexföljare

När en underliggande aktie som är en del av ett index-CFD börjar handlas utan utdelning (ex-dividend) justeras kursen på index-CFD:n för att spegla utdelningen. Den viktade andelen av den tillämpliga utdelningen inom index-CFD:n krediteras kundens konto för långa positioner och debiteras för korta.

Observera att DAX30 är ett totalavkastningsindex, vilket betyder att index automatiskt justeras för utdelning.

Indexutdelning = aktieutdelning * aktier i index /indexdivisor*.

* Divisor: ett belopp som används för att stabilisera indexvärdet när dess sammansättning förändras. Summan av alla indexmedlemmars kurser delas med divisorn för att uppnå det normaliserade indexvärdet. Divisorn justeras när värdeförändringar sker för indexmedlemmarna, vilket gör att indexvärdet alltid kan hålla sig jämförbart.

För att förhindra att värdet på ett index förändras på grund av en sådan händelse kräver alla företagshändelser som påverkar indexets börsvärde en divisorjustering för att säkerställa att indexvärdena håller sig konstanta omedelbart före och efter händelsen.

Valfri utdelning

CFD:er erhåller kontantbetalning. Kontantjusteringar på CFD-positioner bokförs på ex-datum och speglar marknadskursrörelserna på ex-datum, men det verkliga värdet av betalningen regleras på betalningsdagen.

Fondemissioner

Nya CFD:er allokeras på ex-datum. Kunder med korta positioner debiteras och kunder med långa positioner krediteras.

Aktiesplittar/omvända aktiesplittar

Nya CFD-positioner allokeras på ex-datum.

Uppköpserbjudanden

Kunder som innehar CFD-positioner erbjuds inte möjlighet att delta.

Avknoppningar

CFD-positioner på den underliggande aktien allokeras på ex-datum. Kunder med korta positioner debiteras och kunder med långa positioner krediteras.

Fusioner och fusioner med valmöjlighet

Vid obligatoriska fusioner erhåller kunder som innehar CFD-positioner kontant betalning, nya CFD:er eller både och på ex-datum enligt villkoren för företagshändelsen. Kunderna har inte möjlighet att rösta om fusionen via val. Standardvillkor kommer att väljas åt kunden.

Fusionen betalas enligt nedan, beroende på resultatet av händelsen.

  1. Kontant (distribueras på betalningsdagen)
  2. Aktier (distribueras på ex-datum)
  3. Blandning av kontanter och aktier (distribueras på ex-datum)

Borttagning av öppna order som en följd av företagshändelser

Dagen före en företagshändelse planeras träda i kraft (ex-datum) tas alla öppna order bort för vissa händelsetyper.

Nedan beskrivs reglerna:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​

För utdelningar och nyemissioner tas alla öppna order bort för ett givet instrument om förändringen i marknadskursen beräknas bli över 20 % på grund av företagshändelsen.

Positioner i instrument som inte kan handlas online

Det kan hända att en företagshändelse innefattar ett instrument som inte kan handlas online via Saxo Bank. 

I så fall likvideras om möjligt CFD-positionerna i nya instrument som inte kan handlas online. Intäkterna betalas ut till kunderna.

Särskilda företagshändelser

Särskilda och ovanliga företagshändelser som inte faller under beskrivningen ovan kan inträffa.

Saxo Bank hanterar sådana företagshändelser i kundens bästa intresse i den mån tid och driftsrutiner gör det möjligt.

Skatter och avgifter på företagshändelser

Skatter och avgifter kan också uppkomma på andra företagshändelser än kontantutdelning, t.ex. avgifter på en aktieutdelning eller skatt på en fusion.

När sådana skatter och avgifter uppkommer debiterar Saxo Bank kundens konto.

Updated 07.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor