Marginalhandel

Kundmarginalprofiler

När det gäller handel med optioner på terminskontrakt delar Saxo Bank in kunderna efter två marginalprofiler:

Basprofil (standard) gör att kunderna endast kan köpa långa köpoptioner och korta säljoptioner på terminskontrakt.

Avancerad profil (på begäran) för individuellt bedömda kunder gör att kunderna kan göra detsamma som basprofilen men även ställa ut (sälja kort) optioner och erhålla marginalfördelar på optionsstrategier (en kombination av optioner och/eller underliggande positioner).

Marginal och stop out

Vid handel med optioner på terminskontrakt i Saxo Bank kan det gå att täcka eventuella förluster i samband med innehav av en position i det underliggande instrumentet. Så är fallet om du säljer optioner på terminskontrakt kort.

Om marginalkraven inte uppfylls och en stop out utlöses kommer alla optionspositioner att stängas. Om en stop out utlöses av handel i andra marginalprodukter (t.ex. valuta, CFD:er, terminer) kommer långa positioner i optioner på terminskontrakt också att ingå i stop outen.

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning

Handla kort – marginal

En kort optionsposition exponerar innehavaren för risken att tvingas leverera den underliggande tillgången, samtidigt som en annan marknadsaktör som innehar en lång position utnyttjar sin optionsrättighet.

Förlusterna på en kort optionsposition kan bli väsentliga när marknaden rör sig mot positionen.

Saxo Bank debiterar en premiemarginal för att säkerställa tillräckligt kontovärde för att kunna stänga den korta positionen och ytterligare marginal för att täcka övernattsskiftningar i det underliggande värdet.

Marginaldebiteringarna övervakas i realtid för förändringar i marknadsvärden och en stop out kan utlösas när den totala marginalförändringen för alla marginalpositioner överskrider kundens marginalkravsprofil.

Den allmänna formeln för marginalavgifter för korta optioner är:

Marginal för kort option = premiemarginal + ytterligare marginal
Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning

Updated 07.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor