FX Vanilla Options Margin

Marginalprofil

The margin requirements for FX Vanilla option at Saxo Bank take into account changes in:

  • Volatilitet
  • Avistakursen på den underliggande tillgången
  • Redan öppna positioner

Delta- och vegamarginal

Marginalkraven för vanillaoptioner på Saxo Bank består av två komponenter:

  • Deltamarginal – som är kopplad till exponering mot förändringar i den underliggande valutaavistakursen
  • Vegamarginal – som kopplad till förändringar i exponeringen mot volatiliteten i det underliggande valutaparet.

Marginalkraven för en vanillaoptionsposition är:

Marginalkrav = deltamarginal + vegamarginal

Deltamarginal

Delta för en valutaoptionsposition beskriver hur värdet på optionen förändras som en följd av förändringar i den underliggande valutaavistakursen.

Delta för en valutaoptionsposition multiplicerat med det nominella beloppet ger den underliggande avistaexponeringen för positionen (dvs. deltaexponering = nominellt belopp * delta). Avistaexponeringen representerar storleken på den avistaposition som krävs för att säkra valutaoptionen.

Beräkningen av deltamarginalkraven på en valutaoptionsposition är:

Deltamarginal = deltaexponering * avistamarginalkrav för valuta

Vid beräkning av deltamarginalkrav för en ny valutaoptionsposition inräknas portföljens samtliga aktuella avistaexponeringar på kundens konto i Saxo Bank, inklusive eventuella underkonton – både öppna valutaavistapositioner och avistaexponering mot valutaoptioner.

Vegamarginal

Vega för en vanillaoptionsposition beskriver hur värdet på valutaoptionspositionen förändras till följd av förändringar i den implicita volatiliteten i det underliggande valutaparet.

Beräkningen av deltamarginalkomponenten i en valutaoptionsposition är:

Vegamarginal = nominellt belopp * vega * max (implicit volatilitet, lägsta värde) * volatilitetsfaktor

Ett lägsta värde på 20 % tillämpas.

Läs mer om volatilitetsfaktorer nedan.

Volatilitetsfaktor

Volatilitetsfaktorer anges per valutapar och löptider (se tabell nedan). Mellan dessa löptider interpoleras volatilitetsfaktorerna (se diagram nedan).

Volatilitetsfaktorerna för korta löptider är högre än för dem med långa löptider, eftersom volatiliteten för en lång valutaoptionsposition är relativt sett mindre dynamisk än en kort valutaoptionsposition.

Vid beräkning av vegamarginalkraven för en valutaoptionsposition sker avräkning över varje valutapar för varje förfallodag. Det betyder att om en kund både köpt och sålt valutaoptioner i samma valutapar med samma förfallodag beräknas vegamarginalen som nettot av dessa positioner.

Se beräkningsexemplet.

De volatilitetsfaktorer som används vid beräkning av vegamarginal för större och mindre valutapar visas nedan i tabell- och grafisk form. Som anges ovan interpoleras volatilitetsfaktorerna mellan löptiderna.

​Tenor ​ ​Days ​ Major Currency Pairs​ Minor currency Pairs​
Short Positons​ ​Long Positions Short Positions​ ​Long Positions
1 week​ ​7 ​28% ​-28% 50%​ ​-50%
2 weeks​ 14​ 20%​ -20%​ 25%​ -25%​
1 month​ 30​ 11%​ -11%​ ​20% -20%​
3 months​ 90​ 8%​ -8%​ ​15% -15%​
1 year​ 365​ 8%​ -8%​ ​10% -10%​
 
 


Nästa tabell visar kategoriseringen av valutor för stora valutapar. När det gäller volatilitetsfaktorer anses ett stort valutapar vara ett par där BÅDA valutorna är en av dem i listan.
 
Major Currencies​ ​
AUD​ ​JPY
​CAD ​NOK
​CHF ​NZD
​EUR ​SEK
​GBP ​USD
 

Undantag för köpta optioner

Det finns inga marginalkrav för att hålla långa vanillaoptionspositioner om:

  • Du inte innehar några sålda optioner och
  • Du innehar inte några FX spot eller FX Forward positioner i samma kryss.

Om du bara innehar köpta vanillaoptioner behövs ingen marginal för att inneha vanillaoptionspositionerna. Dock behövs kontanter för att betala premierna för de köpta valutaoptionerna.

Om du utöver köpta optioner väljer att handla i marginalinstrument (avista och sålda optioner) skulle det ändra deltaexponeringen i din befintliga portfölj. Det betyder att delta- och vegamarginalmetoden gäller för hela portföljen i valutaparen i fråga.

Detta skulle innefatta en option som löses in till en avistahandel vid förfall. Reglerade positioner för vanillaoptioner eller avistahandel tas inte med i beräkningen.​

Riskvarning

Marginalkraven kan ändras utan föregående avisering. Saxo Bank förbehåller sig rätten att öka marginalkraven för stora positioner, inklusive kundportföljer som anses vara mycket riskfyllda.

Marginalhandel är förknippad med hög risk för ditt kapital och du riskerar att förlora mer än din ursprungsinvestering. Det kanske inte är lämpligt för alla investerare.

Se till att du förstår alla risker i samband med handel och sök gärna oberoende rådgivning om så behövs.

Läs vår riskvarning.

Updated 20.01.2015

FX Touch Options Margin

Marginaleffekt

Även om touch-optioner inte är marginalprodukter kommer positioner att påverka det belopp du har tillgängligt för marginalhandel i din kontosammanfattning.

Om du har marginalpositioner på kontot kommer därför marginalutnyttjandet att öka när du lägger till positioner i touch-optioner.

Observera att innan du öppnar positionen kommer en kontroll att utföras för att säkerställa att du inte av misstag öppnar en position i touch-optioner som kommer att innebär att marginalutnyttjandet överskrider 100 %.

Stop Out-rutin

Eftersom touch-optioner inte är en marginalprodukt på Saxo Bank, ingår de inte i en presumtiv stop out.

Det kan hända att väsentliga valutaomvärderingar ökar utbetalningsskyldigheten för en kortad touch-option utöver kontovärdet. I så fall kan det krävas ytterligare medel för att täcka bristen.

Updated 24.10.2014

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor