FX Vanilla Options Trading Conditions

Prisbelönt prissättning

Genom att vara en global ledare inom valutaoptionshandel OTC tillhandahåller Saxo Bank tillgång till likviditet och strömmande realtidskurser. Saxo Banks optionskurser visas på dina plattformar som dynamiska köp/säljspreadar. Optionens köp/säljspread är ofta variabel till sin natur och beror på kontraktets löptid och underliggande valutapar

Exempel på aktuella vanillaoptionsspreadar i realtid, uppdaterade varje timme, hittar du under Spreadar, se Priser.

Val av inlösenmetod

Vanillaoptioner som är ITM blir automatiskt inlösta kl. 10.00 EST (New York-tid) på förfallodagen. Som standard konverteras de till en avistaposition.

Upp till en timme före inlösen kan du välja mellan att erhålla avistapositionen (”avista”) eller låta Saxo Bank automatiskt sälja avistapositionen till medelkursen för spreaden vid tiden för inlösen (”kontant”). Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan byta inlösenmetod.

Kontantinlösenmetoden finns både för långa och korta positioner och sker alltid till medelspreaden – även under volatila marknadsförhållanden. 

Om du väljer avistainlösenmetoden omfattas avistapositionen av den normala vinsten/förlusten om avistakursen rör sig från inlösenkursen. Om du redan har en kvittande position vid tiden för inlösen avräknas den inlösta positionen nästa dag.

Automatiskt utförande

Största delen av alla order på vanillaoptioner hanteras automatiskt. Det vill säga att alla order under en gräns för automatiskt utförande, vilken varierar beroende på instrument, delta och löptid, accepteras utan manuell inblandning från handlarbordet.

Gränserna för automatiskt utförande visas i handelsplattformarna under handelsvillkoren för valutaoptioner.

Observera att gränserna för automatiskt utförande kan ändras utan föregående avisering om marknaderna är volatila eller illikvida.

Förfallotyp

Saxo Bank erbjuder vanillaoptioner av europeisk typ, vilket innebär att optionen kommer att lösas in eller förfalla endast på förfallodagen och brytpunkten är 10.00 EST (New York-tid). Positioner kan inte lösas in före förfall.

Eftersom Saxo Bank alltid noterar både köp/säljkurser kan du alltid stänga din position före förfall till den aktuella marknadskursen. Långa och korta positioner avräknas då före förfall.

Minsta handelsstorlek

Minsta handelsstorleken för vanillaoptioner på valutapar ligger på 10 000 enheter av basvalutan, och för ädelmetaller på 10 oz (guld) och 100 oz (silver).

Riskvarning för valutaoptioner

Du bör känna till att när du köper valutaoptioner kan din förlust bli premien du betalade för optionen samt eventuella avgifter eller transaktionsavgifter som är tillämpliga om optionen inte uppnår sin lösenkurs på förfallodagen.

Vissa optionsmarknader fungerar på marginalbasis, då köpare inte betalar hela premien för sina optioner vid köptillfället. I sådana fall kan du bli tvingad att betala marginal på optionen upp till premienivån. Om du inte gör det kan din position stängas eller likvideras.

Om du ställer ut en option är risken avsevärt högre än om du köper en option. Du kan bli skyldig för marginal för att behålla din position och du kan lida en förlust som överskrider den premie du erhåller.

När du ställer ut en option accepterar du en rättslig skyldighet att köpa eller sälja den underliggande tillgången om optionen utnyttjas mot dig hur långt marknadskursen än rört sig från inlösenkursen. Om du redan äger den underliggande tillgång som du har kontrakt på att sälja begränsas din risk.

Om du inte äger den underliggande tillgången (en ”icke täckt köpoption”) kan risken vara obegränsad. Endast erfarna personer bör överväga att ställa ut optioner som inte är täckta, och då endast efter att ha kontrollerat samtliga detaljer i de tillämpliga villkoren och den potentiella riskexponeringen.

Updated 10.02.2015

FX Touch Options Trading Conditions

Dynamisk köp/säljspread

Valutaoptioner är tillgängliga till strömmande köp- och säljkurser i realtid. Spreaden varierar beroende på löptid och valutapar.

Kurserna som visas på dina handelsplattformar är dynamiska köp/säljspreadar, noterade som procentandel av den presumtiva utbetalningen, och speglar marknadens förväntningar på sannolikheten för att avistakursen kommer att nå (eller inte nå) triggernivån (eller gränsen) före förfallodagen.

Pris/premie

Det du betalar för en touch-option kallas premie och uttrycks som en procentandel (%) av den presumtiva utbetalningen.

Exempel: för den nominella storleken 1 000 och priset 10 % blir premien 100 enheter av basvalutan och utbetalningen blir 1 000 enheter av basvalutan.

För långa positioner betalar du premien och för korta positioner erhåller du premien.

Example:​ ​ You are looking for a potential payout of EUR 1,000 if EURUSD reaches 1.3000 within two weeks.​
The price of the One Touch Option is 20%. ​
You the pay EUR 200 (EUR 1,000 x 20%) for the option. ​
If the EURUSD spot price reaches 1.3000 before it expires you receive the pay-out of EUR 1,000 (net profit of EUR 800). ​
If it doesn't reach the trigger level of 1.3000 your loss on the trade is the initial premium you paid for the option (EUR 200).​

Handlingsbarhet

Det finns vissa skyddsmekanismer för att förhindra felaktig handel. Vi har t.ex. angett ett ”handelsbart värde” för varje valutapar. Skälet till denna parameter är att begränsa din handel när sannolikheten för att triggern ska uppnås (eller inte uppnås) ligger för nära 100 %. Syftet är att skydda kunden från att göra ett misstag, t.ex. betala 100 % för en ”One Touch” eller sälja en ”No Touch” när köpkursen är 0 %.

De aktuella parametrarna är:

Currency cross​ Tradability value​ Currency cross​ Tradability value​
EURGBP​ 0.25%​ GBPUSD​ 0.15%​
EURJPY​ 0.20%​ USDJPY 0.25%​
EURUSD​ 0.15%​ AUDUSD​ 0.20%​

Observera att de handlingsbara värdena kan ändras när som helst utan föregående avisering.

Du är naturligtvis aldrig förhindrad att stänga en befintlig öppen position, oavsett hur nära triggernivån ligger den aktuella avistakursen. Stängningskurserna kan dock, om förfallodagen är nära, erbjudas endast på begäran.

Exempel:
Du vill köpa en One Touch-option med tre månader till förfall och triggerkursen (eller gränsen) är 10 pip från marknaden. I så fall blir premien 100 % (eller nästan) och Saxo Bank avvisar automatiskt handeln.

Minsta handelsstorlek och likviditet

När du handlar touch-optioner hos Saxo Bank är minsta handelsstorleken 100 enheter av basvalutan.

Handel på begäran om kursnotering på upp till 25 000 enheter US-dollar av basvalutan (t.ex. EURUSD) utförs automatiskt online på strömmande realtidskurser. Anbudskurser är möjligt för större mängder. En handlare lämnar manuellt en dubbelriktad notering.

Löptid

De löptider som erbjuds är standardiserade i Options Board och omfattar löptider från 1 dag till 6 månader. Option Trade Ticket på dina handelsplattformar erbjuder kortare och längre löptider, dvs. från 1 dag till 1 år.

Inlösen och förfall

Till skillnad från vanillaoptioner blir touch-optioner inlösta när triggernivån nås när som helst före förfall (One Touch genererar en automatisk utbetalning, No Touch förfaller ej inlösta) eller om optionen aldrig utlösts någon gång före förfall (No Touch genererar utbetalningen, medan One Touch-optionen förfaller automatiskt).

En triggernivå (eller gräns) anses vara uppnådd om avistamedelkursen för valutaparet uppnår triggernivån.

Om optionen blir inlöst är utbetalningen 100 % av beloppet i basvalutan. Om den förfaller utan inlösen är utbetalningen noll (0).

Touch-optioner kan också stängas före förfall (innan triggerkursen nås), så att du har en möjlighet att omvärdera exponeringen om din åsikt om marknaden förändras över tid.

Alla touch-optioner som inte nått triggernivån förfaller kl. 10.00 EST (New York-tid) på förfallodagen. Om den touch-optionen förfaller ITM blir optionen inlöst och då sker en betalning mellan köparen och säljaren.

När en option förfaller tas handeln antingen bort från vyn över öppna positioner eller/och så infogas en motsatt position med kursen 100 %.

Titta på introduktionsfilmen till touch-optioner om allmänna handelsstrategier.

Premie

På Saxo Bank kan du antingen köpa eller sälja touch-optioner.

Trading Long

(buying)​

When buying an option, you have to pay the full Premium in cash. The Premium is subtracted from the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is subtracted from the Cash Balance).

The current value (positive) of the bought position is displayed in 'Non-margin positions' and subtracted from 'Not available as margin collateral'. Thus, you cannot use the value of Touch Options for margin collateral.​

Trading Short

(selling)​

When selling an option, you need to have the cash sufficient for the potential payout in the event of an exercise (One Touch) or expiry (No Touch).The Premium is added to the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is added to the Cash balance).

The current value (negative) of the sold position is displayed in 'Non-margin positions'. In order to reserve the full potential payout the difference between the current value and the potential payout is subtracted from 'Not available as margin collateral'. Hence, your full potential loss from the option payout is thus not available for margin collateral.​

 

Avräkning och utbetalning

På Saxo Bank kontantavräknas touch-optioner automatiskt när de genererar en utbetalning. Utbetalningen är 100 % i basvalutan. Om optionen förfaller utan inlösen är utbetalningen 0 %.

För One Touch-optionen betyder det när triggernivån uppnåtts, för en No Touch-option vid förfall, förutsatt att triggernivån inte uppnåtts. En triggernivå anses vara uppnådd om medelkursen för avistakursen uppnår triggernivån.

Även om vinst eller förlust från en stängd touch-option (t.ex. vid köp eller försäljning av en option innan den blir inlöst/förfaller) kommer att bli tillgänglig för användning i marginalhandel med en annan produkt sker slutavräkningen vid slutet av dagen (EOD), på det sätt som vanillaoptioner avräknas.

Positioner som prissätts och betalas i en annan valuta än kontots basvaluta får premien och utbetalningen omvandlad till kontovalutan till EOD-kursen. Den här omvandlingen gäller för den inledande positioneringen, regleringen av befintliga positioner och positioner som triggats. Detta inkluderar omvandling av realiserade vinster och förluster till kontots basvaluta.

Avräkning av positioner

Touch-optioner av samma typ, förfall och utbetalning kan avräknas. Ingen annan avräkning av binära touch-optioner är tillåtet.

Updated 24.10.2014

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor