Corporate Actions

Nyemissioner

Kunder som innehar aktiepositioner erhåller rättigheter och kan välja att sälja sina rättigheter eller teckna nya aktier. Om Saxo Bank inte fått svar från en kund på den sista svarsdagen kommer banken, om möjligt, sälja rättigheterna åt kunderna innan de förfaller.

Om rättigheterna inte är överlåtbara förfaller de värdelösa. Intäkterna från försäljningen distribueras till våra kunder, minus ett standardcourtage för kontot. Banken gör detta för att förhindra att rättigheterna blir värdelösa när de förfaller.

*Händelser i börsnoterade företag i Australien

För vissa händelser, däribland men inte begränsat till utdelning av icke-överlåtbara rättigheter, teckningserbjudanden, rättighetserbjudanden, snabberbjudanden, privaterbjudanden, har börsnoterade företag i Australien rätt att minska rättigheterna till noll under vissa omständigheter och Saxo Bank kommer därför bara att bokföra rättigheter på kunder på betalningsdagen.

Observera att det sedan mars 2009 är ACSA:s (Australian Custodial Services Association) att inte erbjuda SPP-händelser (Share Purchase Plan) till underliggande kunder som är verkliga ägare och därför kan Saxo Bank inte delta i sådana händelser.

Kontantutdelning

Kontantjusteringar bokförs på ex-datum och speglar marknadskursrörelserna på ex-datum, men det verkliga värdet av betalningen regleras på betalningsdagen.

Utdelningsbetalningar från aktiepositioner krediteras kundens konto med gällande standardkupongskatt avdragen. Saxo Bank stödjer för närvarande inte eller erbjuder särskilda kupongskattesatser som kan vara tillgängliga på grund av hemvist eller juridisk status.

Valfri utdelning

Standardutbetalningsformen är kontanter. Kunderna kan dock välja att få aktier. Aktierna allokeras när återinvesteringskursen bekräftats för valutadagen för betalning.

Aktieutdelning

Ytterligare aktier allokeras på ex-datum för värdering på betalningsdagen.

Fondemissioner

Ytterligare aktier allokeras på ex-datum.

Aktiesplittar/omvända aktiesplittar

Nya aktiepositioner allokeras på ex-datum.

Uppköpserbjudanden

Kunder som innehar aktier i sin portfölj har möjlighet att delta.

Fusioner och fusioner med valmöjlighet

För obligatoriska fusioner finns det olika resultat:

  1. Kontant (distribueras på betalningsdagen)
  2. Aktier (distribueras på ex-datum)
  3. Blandning av kontanter och aktier (distribueras på ex-datum)

För fusioner med val har kunderna möjlighet att välja före sista datum.

Borttagning av öppna order som en följd av företagshändelser

Dagen före en företagshändelse planeras träda i kraft (ex-datum) tas alla öppna order bort för vissa händelsetyper.

Nedan beskrivs reglerna:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​

För utdelningar och nyemissioner tas alla öppna order bort för ett givet instrument om förändringen i marknadskursen beräknas bli över 20 % på grund av företagshändelsen. 

Nya positioner i instrument som inte handlas online

Det kan hända att en företagshändelse innefattar ett instrument som inte kan handlas online via Saxo Bank.

Under sådana omständigheter är rutinerna som följer:

Positioner i nya instrument som inte handlas online, som tilldelats till följd av en företagshändelse, bokförs på kundens konto. Instrumentet läggs till kundens konto för rapporteringssyften.

Ersättning i del av aktie

En del av en aktie är mindre än en hel aktie, och kan bli följden av en företagshändelse som berättigar till aktier.

För följande företagshändelser betalar Saxo Bank kontantersättning för delar av aktier när detta är tillämpligt:

  • Aktiesplittar
  • Omvända aktiesplittar
  • Valfri utdelning på aktiepositioner
  • Fusioner

Skatter och avgifter på företagshändelser

Skatter och avgifter kan också uppkomma på andra företagshändelser än kontantutdelning, t.ex. avgifter på en aktieutdelning eller skatt på en fusion.

När sådana skatter och avgifter uppkommer debiterar Saxo Bank kundens konto.

Särskilda företagshändelser

Särskilda och ovanliga företagshändelser som inte faller under beskrivningen ovan kan inträffa.

Saxo Bank hanterar sådana företagshändelser i kundens bästa intresse i den mån tid och driftsrutiner gör det möjligt.

Updated 08.01.2013

Produktrisk

Danska banker är ålagda att kategorisera de investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder efter produktens komplexitet och ange risknivån som antingen grön, gul eller röd.

Obligationer klassificeras som gröna, gula eller röda beroende på det enskilda instrumentet. Mer information om kategorisering av enskilda instrument och risknivåer hittar du i ”Riskkategorisering av produkter” under de allmänna affärsvillkoren.

Allmänna affärsvillkor